Skip to main content
Wydarzenia

Informacja Konsulatu RP na temat głosowania w wyborach prezydenckich

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Głosowanie odbędzie się 28 czerwca 2020 r. W razie potrzeby, druga tura głosowania odbędzie się 12 lipca. Godziny głosowania: 7:00-21:00.

Gdzie będą miały siedzibę obwodowe komisje wyborcze?

Na terenie Francji zostały utworzone 4 obwody głosowania: 3 w Paryżu i 1 w Lyonie. Wszystkie znajdują się w siedzibach polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych.

W jaki sposób można głosować we Francji?

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia wynikające z prawa francuskiego, we Francji odbędzie się wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Oznacza to, że wyborcy, którzy zgłoszą się do spisu wyborców we Francji, otrzymają przed dniem głosowania pakiet wyborczy zawierający m.in. kartę do głosowania, formularz oświadczenia o osobistym oddaniu głosu i instrukcję oddania głosu. Pakiet będzie można otrzymać pocztą, albo odebrać samodzielnie od konsula.
Oddanie głosu będzie polegać na dostarczeniu do konsula przed dniem wyborów lub do obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów karty do głosowania zgodnie z otrzymaną instrukcją. Nie będzie możliwości tradycyjnego pobrania karty od komisji i wrzucenia jej do urny w dniu głosowania.

Kto może głosować?

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest zgłoszenie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Jak zgłosić się do spisu wyborców?

WYBORCY, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO SPISU WYBORCÓW PRZED 10 MAJA 2020 R.

Wszyscy, którzy wpisali się do spisu wyborców do głosowania przewidzianego na 10 maja 2020 r. muszą bezwzględnie zgłosić konsulowi zmianę sposobu głosowania na korespondencyjny najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. Jednocześnie muszą zadeklarować, czy chcą otrzymać pakiet wyborczy pocztą, czy odebrać go osobiście od konsula.
Tę czynność najlepiej wykonać samodzielnie na stronie www.ewybory.msz.gov.pl, wybierając opcję ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA

W razie trudności z samodzielną zmianą sposobu głosowania na platformie e-wybory, należy ją zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście do konsula.

Wyborcy zgłoszeni przed 10 maja 2020 r., którzy nie zgłoszą zmiany sposobu głosowania do 16 czerwca 2020 r. zostaną skreśleni ze spisu wyborców we Francji i nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych we Francji. Jeśli są wpisani na stałe do spisu wyborców w Polsce, ich dane zostaną uwzględnione w spisie wyborców w miejscu stałego zameldowania w Polsce.

POZOSTALI WYBORCY

Osoby, które nie zgłosiły się do spisu wyborców przed 10 maja, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego i wybrać sposób otrzymania pakietu wyborczego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. Zalecamy dokonanie zgłoszenia na stronie www.ewybory.msz.gov.pl. To najszybszy sposób zgłoszenia, dostępny 24 godziny na dobę, również w dni wolne od pracy i zapewniający natychmiastowe otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia.

Zgłoszenie może być też dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Jakie dane są wymagane w zgłoszeniu?

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia niezawierające wszystkich tych danych nie pozwolą na dokonanie wpisu do spisu wyborców.

Jak przekazać zgłoszenie telefonicznie, emailem, listownie, faksem lub osobiście?

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu

Telefony: 01 43 17 34 71 i 01 43 17 34 82

E-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Adres pocztowy i zgłoszenia osobiste w godzinach pracy urzędu: 3 rue de Talleyrand, Paryż

Faks: 01 43 17 34 34

 

Konsulat Generalny RP w Lyonie

Telefon: +33 4 37 51 12 46

E-mail:  lyon.kg.wybory@msz.gov.pl

Adres pocztowy i zgłoszenia osobiste w godzinach pracy urzędu: 79 rue Crillon, 69006 Lyon

Faks: 04 37 51 12 36

 

Głosowanie w drugiej turze wyborów

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania we Francji będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania głosowania w drugiej turze.

Aby móc głosować w drugiej turze w innym obwodzie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Zgłoszenie wyłącznie do drugiej tury głosowania

W przypadku przeprowadzania drugiej tury głosowania, wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula z zamiarem głosowania korespondencyjnego, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów,  może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania bezpośredniego. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia do głosowania wyłącznie w obwodach, w których jest przeprowadzane głosowanie bezpośrednie, nie korespondencyjne.

Zaświadczenia nie można wydać po wysłaniu lub przekazaniu przez konsula wyborcy pakietu wyborczego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć e-mailem, listem, faksem, telefonicznie lub osobiście.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Przepisy

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

 

Skomentuj