Skip to main content
AmbasadaRPWydarzenia

Informacja Ambasady RP na temat wyborów do Sejmu

Głosowanie za granicą w wyborach

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji zostało utworzonych osiem (8) obwodów głosowania:

 • Paryż  – komisja nr 56 , Paryż, Ambasada RP w Paryżu, 57, rue Saint Dominique, 75007 Paris
 • Paryż – komisja nr 57, Paryż, Ambasada RP w Paryżu, (budynek byłego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji), 86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris
 • Paryż – komisja nr 58, Paryż, Szkoła Polska w Paryżu, 11-15, rue Lamandé, 75017 Paris
 • Aulnay-sous-Bois, Ecole Anatole France – komisja nr 59 (dostęp dla osób niepełnosprawnych), 43, rue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois
 • Bourg-la-Reine, Espace Françoise Dolto – komisja nr 60 (dostęp dla osób niepełnosprawnych), 116, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine
 • Lille – komisja nr 61 (dostęp dla osób niepełnosprawnych), Lille, Halle aux Sucres, 1, rue de l’Entrepôt, 59000 Lille
 • Rennes, Maison de Quartier Francisco Ferrer – komisja nr 62 (dostęp dla osób niepełnosprawnych), 40, rue Montaigne, 35200 Rennes
 • Strasbourg – komisja nr 63, Strasburg, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy w Strasburgu, 2, rue Geiler, 67000 Strasbourg

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty;
 •  zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach,
  w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji:

 • telefonicznie, nr tel.: +33 1 43 17 34 82, +33 1 43 17 34 71, +33 1 43 17 34 59
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu
 • faksem, nr faksu: +33 1 43 17 34 34

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 • e-mailowo: wk.info@msz.gov.pl
 • pisemnie, na adres: 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
 • faksem, nr faksu: +33 1 43 17 34 34.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.)

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Join the discussion One Comment

Skomentuj